ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


TARTALOM:


BEVEZETÉS


Adatkezelő adatai
Fogalommeghatározás
Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek


ADATKEZELÉS


ADATKEZELÉS JOGALAPJA
ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA, AZ ÉRINTETT JOGAI

Kapcsolatfelvétel, érdeklődés
Jelentkezési lap kitöltése
Feliratkozás hírlevélre
A Lux Humana Kft programjaira, tanfolyamaira, workshopjaira, szolgáltatására történő jelentkezés
A www.luxhumana.hu oldalon online, vagy egyéb módon történő vásárlás, megrendelés
A www.luxhumana.hu. oldalon online használt sütik (cookie.k) kezelése
Elégedettségi kérdőív
Közösségi oldal
Telefonos kapcsolatfelvétel
Google Adwords
Google Analyticsfentiektől eltérő adatkezelések


IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN
TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ
AZ ÉRINTETTEK ÁLTALÁNOS JOGAI
ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSI HATÁRIDEJE
ADATVÉDELEM, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
ADATVÉDELMI INDIDENS JELENTÉSE FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK
ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


BEVEZETÉS


A  www.luxhumana.hu oldalt a Lux Humana Kft (Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4. 4/4; adószám: 23739123-1-43, cégjegyzékszám: 01-09-976020; e-mail: info@luxhumana.hu – továbbiakban Adatkezelő, Adatfeldolgozó) üzemelteti.


A Lux Humana Kft jelen Adatkezelési tájékoztatóban rögzíti a tevékenységével kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési elveket, illetve adatvédelmi politikáját, amelyet mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismer el.


A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Lux Humana Kft  figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet”, azaz „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.


Az Adatkezelő elkötelezett a vele kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokkal való rendelkezés jogának tiszteletben tartását.


Jelen Adatkezelési tájékoztató a www.luxhumana.hu oldal szolgáltatásaira vonatkozik; benne foglalt elvekkel és szabályokkal elérhető a www.luxhumana.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon. Adatfeldolgozó fenntartja a jogot az Adatkezelési tájékoztató módosítására, melynek során a módosított tájékoztató az említett weboldalon válik elérhetővé és annak közzétételével lép hatályba.


ADATKEZELŐ ADATAI:


Adatkezelő: Lux Humana Kft


Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.4/4


Adószám: 23739123-1-43


Telefonszám: 06 30 99 66 971


E-mail: info@luxhumana.hu


Adatvédelmi felelős: Kovács Éva


Adatvédelmi felelős beosztása: ügyvezető


A Lux Humanana Kft adatkezelési nyilvántartási azonosítója: (kiadása folyamatban)


FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK


“Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.


„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


„Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.


„Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.


„Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK


A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).


A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, és azokat nem kezeljük ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”).


A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és az adattakarékosságnak megfelelően csak a szükségesre korlátozódnak.


A személyes adatokat pontosan és szükség esetén naprakészen tartjuk; minden szükséges intézkedést megteszünk tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük, illetve helyesbítsük („pontosság”).


A korlátozott tárolhatóságnak megfelelően a személyes adatok tárolása során az érintettek azonosítása csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságának védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásának figyelembevételével.(„korlátozott tárolhatóság”).


Az integritás és bizalmas jelleg megőrzése érdekében a személyes adatok kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.


Az Adatkezelő elszámoltatható a fenti elveknek való megfelelésért.


ADATKEZELÉS


ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Adatkezelő/Adatfeldolgozó a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Adatkezelő/Adatfeldolgozó az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg Adatkezelő részére, úgy az adatközlőnek gondoskodnia kell az érintett hozzájárulásának beszerzéséről és annak eljuttatásához Adatkezelőhöz.

ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, JOGALAPJA, A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA, VALAMINT AZ ÉRINTETT JOGAI
A) KAPCSOLATFELVÉTEL, ÉRDEKLŐDÉS

SZEREPEK:
Adatkezelő: Lux Humana Kft

ÉRINTETTEK KÖRE:
A www.luxhumana.hu oldalon kapcsolati űrlapot valamennyi kitöltő, vagy egyéb módon megkereső, szolgáltatások, tevékenységek iránt érdeklődő személyek.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név), Üzenet (ha személyes adatot tartalmaz)


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás az érdeklődés tárgyát képező szolgáltatásról, Tájékoztató (online vagy papír alapú) levelek küldése, Elégedettségi kérdőív kiküldése visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.


ADATFELDOLGOZÓ:
Lux Humana Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
Adószám: 23739123-1-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-976020;
Feladat: www.luxhumana.hu oldal technikai háttérének zökkenőmentes biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.


SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, vagy az utolsó kapcsolatfelvételtől számított három évig.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:


E-mailben: info@luxhumana.hu
Postai úton: Lux Humana Kft, 1117 Budapest, Erőmű utca 4.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradássa azzal a következménnyel jár, hogy tájékoztatást, szolgáltatást nem tudunk az Ön számára nyújtani.


B) JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE A www.luxhumana.hu OLDALON, VAGY EGYÉB MÓDON


SZEREPEK:
Adatkezelő: Lux Humana Kft


ÉRINTETTEK KÖRE:
A www.luxhumana.hu oldalon a Jelentkezés űrlapot kitöltők.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név) Üzenet (ha személyes adatot tartalmaz).


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás az érdeklődés tárgyát képező jelentkezési lehetőségekről, Tájékoztató (online vagy papír alapú) levelek küldése.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.


ADATFELDOLGOZÓ:
Lux Humana Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
Adószám: 23739123-1-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-976020;
SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, vagy az utolsó kapcsolatfelvételtől, aktivitástól számított három évig.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:


Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:


E-mailben: info@luxhumana.hu
Postai úton: Lux Humana Kft; 1117 Budapest, erőmű utca 4.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy tájékoztatást nem tudunk az Ön számára nyújtani.


C) FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE AZ evakovacs.hu OLDALON, VAGY EGYÉB MÓDON


SZEREPEK:
Adatkezelő: Lux Humana Kft


ÉRINTETTEK KÖRE:
A  www.luxhumana.hu oldalon a Hírlevélre feliratkozók.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név)


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Online alapú hírlevelek küldése hasznos cikkekkel, valamint további infromációkkal a Lux Humana Kft tevékenységéről, eseményeiről.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.


ADATFELDOLGOZÓ:


Lux Humana Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
Adószám: 23739123-1-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-976020;


SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig, hírlevélről való leiratkozásig, vagy a hírlevélszolgáltatás megszűnéséig tart.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:


Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:


Leiratkozás kezdeményezhető a Hírlevél alján található Leiratkozás link segítségével.
E-mailben: info@luxhumana.hu
Postai úton: Lux Humana Kft, 1117 Budapest, Erőmű utca 4.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradássa azzal a következménnyel jár, hogy hírlevelet nem tudunk az Ön számára nyújtani.


D) A LUX HUMANA KFT PROGRAMJAIRA, TANFOLYAMAIRA, WORKSHOPJAIRA, EGYÉB RENDEZVÉNYEIRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS


SZEREPEK:
Adatkezelő: Lux Humana Kft


ÉRINTETTEK KÖRE:
A Lux Humana Kft által szervezett programokra, tanfolyamokra, workshopokra és egyéb rendezvényekre jelentkezett valamennyi jelentkező.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név), Telefonszám, Cím.


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Számlázás, pénzügyi kapcsolattartás; Elégedettségi kérdőív kitöltése, kiküldése; Részvételi igazolás kiadása. Aktuális és jövőbeni eseményekről való tájékoztatás. A fentieken túl az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken fényképfelvételek vagy videofelvételek készülhetnek az eseményről és a résztvevőkről. A felvételeket az Adatkezelő működése alatt a program, tanfolyamok, workshopok, egyéb rendezvények, események dokumentálására, ezekről való tájékoztatásra használhatja fel.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.


ADATFELDOLGOZÓ:


Lux Humana Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
Adószám: 23739123-1-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-976020;


SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:


Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:


Leiratkozás kezdeményezhető a Hírlevél alján található Leiratkozás link segítségével.
E-mailben: info@luxhumana.hu
Postai úton: Lux Humana Kft, 1117 Budapet, Erőmű utca 4.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy pályázatra nem tudjuk fogadni és pályázattal kapcsolatos információkat nem tudunk az Ön számára nyújtani.


G) AZ evakovacs.eu OLDALON ONLINE, VAGY EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS, MEGRENDELÉS


SZEREPEK:
Adatkezelő: Lux Humana Kft


ÉRINTETTEK KÖRE:
Valamennyi, a Lux Humana Kft által forgalmazott könyveket, termékeket, szolgáltatásokat megrendelő, vásárló.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Vezetéknév, Keresztnév, Szállítási vezetéknév, Szállítási keresztnév, Szállítási cím, E-mail cím, Telefonszám, Megjegyzés (amennyiben személyes adatot tartalmaz), IP cím.


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Termékek küldése, szolgáltatások nyújtása, Elégedettségi kérdőív kitöltése, kiküldése, Tájékoztatás egyéb termékekről, szolgáltatásokról.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.


ADATFELDOLGOZÓ:


Lux Humana Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
Adószám: 23739123-1-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-976020;
Feladata: a www.luxhumana.hu oldal technikai háttérének biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.


SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legkésőbb az utolsó vásárlástól számított 5 évig.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:


Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:


Leiratkozás kezdeményezhető a Hírlevél alján található Leiratkozás link segítségével.
E-mailben: info@luxhumana.hu
Postai úton: Lux Humana Kft, 1117 Budapest, Erőmű utca 4.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy megrendelését nem tudjuk teljesíteni.


F) AZ evakovacs.eu OLDALON HASZNÁLT COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE


ÉRINTETTEK KÖRE:
A www.luxhumana.hu oldalt látogató valamennyi érintett.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
IP-cím.


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Látogatók azonosítása és nyomon követése.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:


Az Adatkezelő nem kezel személyes adatokat a cookie-k használatával.


ADATFELDOLGOZÓ:


Lux Humana Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
Adószám: 23739123-1-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-976020;
Feladata: a www.luxhumana.hu oldal technikai háttérének biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.


SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:


Az adott munkamenet lezárásáig tartó időszak.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, de böngészőnként ennek helye változhat.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.


G) ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐÍV


SZEREPEK:
Adatkezelő: Lux Humana Kft


ÉRINTETTEK KÖRE:
Kovács Évával, illetve a Lux Humana Kft-vel szerződéses kapcsolatban lévő, vagy programjain, tanfolyamain, workshopjain, illetve egyéb rendezvényein, szolgáltatásain részt vevő valamennyi érintett.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím (ha személyes adatot tartalmaz pl.: név).


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Elégedettségi kérdőív kiküldése az érintettek számára minőségbiztosítási visszacsatolásként a nyújtott szolgáltatásról; visszaérkezett, kitöltött kérdőívek elemzése, válaszok felhasználása minőségfejlesztési, illetve marketing célokra.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő olyan munkavállalói vagy önkéntesei ismerhetik meg, akiknek munkaköri feladatinak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben feladataiknak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.


ADATFELDOLGOZÓ:


Lux Humana Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
Adószám: 23739123-1-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-976020;
Feladata: a www.luxhumana.hu oldal technikai háttérének biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.


SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart, de legfeljebb a kitöltött és visszaküldött elégedettségi kérdőívtől számított 5 évig.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:


Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:


E-mailben: info@luxhumana.hu
Postai úton: Lux humana Kft; 1117 Budapest, Erőmű utca 4.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem tölti ki a kérdőívet és így nem adja meg személyes adatait.


H) KÖZÖSSÉGI OLDAL


ÉRINTETTEK KÖRE:
A www.facebook.com/Kovács Éva oldalt kedvelők (lájkolók).


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Érintett neve és nyilvános profilképe.


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Gazdasági hírek megosztása, weboldal a megosztása, programok, tanfolyamok, workshopok, szolgáltaások ismertté tétele, a weboldal népszerűsítése.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a közösségi oldalon.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik, az érintett a közösségi oldalon tájékozódhat a közösségi oldal alkalmazott irányelveiről.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Ha Ön nem kívánja, nem kedveli (lájkolja) a közösségi oldalt.


I) TELEFONOS KAPCSOLATFELVÉTEL


ÉRINTETTEK KÖRE:
Az Adatkezelővel telefonon keresztül kapcsolatot építő, kapcsolatot tartó valamennyi érintett.


SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Név, Telefonszám, E-mail cím (amennyiben személyes adatot tartalmaz pl. név).


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Kapcsolattartás; Azonosítás; Tájékoztatás; Szolgáltatások megrendelése; Üzleti cél.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:


A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.


A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT ADATKEZELŐK SZEMÉLYEI:


A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai és a vele szerződésben lévő Adatfeldolgozók kezelhetik tiszteletben tartva jelent adatvédelmi alapelveket.


ADATFELDOLGOZÓ:


Lux Humana Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
Adószám: 23739123-1-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-976020;
Feladata: a www.luxhumana.hu oldal technikai háttérének biztosítása és rendszergazdai feladatok ellátása.


SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.


ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI:


Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.


A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST, AZOK TÖRLÉSÉT, MÓDOSÍTÁSÁT, VAGY KEZELÉSÉNEK KORLÁTOZÁSÁT, AZ ADATOK HORDOZHATÓSÁGÁT, AZ ADATKEZELÉS ELLENI TILTAKOZÁST AZ ALÁBBI MÓDOKON TUDJA ELINDÍTANI:


E-mailben: info@luxhumana.hu
Postai úton: Lux Humana Kft, 1117 Budapest, Erőmű utca 4.


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradással azzal a következménnyel jár, hogy jelen szolgáltatást nem tudjuk az Ön számára nyújtani.


J) GOOGLE ADWORDS
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
K) GOOGLE ANALYTICS
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Google által alkalmazott irányelvek:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://policies.google.com/privacy?hl=hu


L) FENTIEKTŐL ELTÉRŐ, EGYÉB ADATKEZELÉSEK


Jelen tájékoztatóban nem részletezett adatkezelésekről Adatkezelő az érintett személlyel történő kapcsolatba lépéskor ad tájékoztatást érintett részére.


IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
A) TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ


Adatkezelő tárhelyszolgáltatót vesz igénybe a honlap és annak adatai tárolásának technikai biztosításához, valamint az érintettek számára történő díjmentes és díjköteles szolgáltatásainak online módon történő nyújtásának technikai biztosításához.


SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
Tárhelypark Kft.
1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43;
Cégjegyzékszám: 01-09-322570


ÉRINTETTEK KÖRE:
A weboldalt használók, illetve az Adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.


KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A weboldal technikai biztosítása és statisztikák nyújtása.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.


B) E-MAIL LEVELEZÉS TECHNIKAI BIZTOSÍTÁSA


Adatkezelő külön szolgáltatót vesz igénybe e-mailes levelezésének technikai biztosításához.


SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
www.mailchimp.com
ÉRINTETTEK KÖRE:
Az info@luxhumana.hu e-maileket használók (valamennyi fogadó, küldő).


KEZELT ADATOK KÖRE:
Az érintett által megadott személyes adatok.


ADATKEZELÉS CÉLJA:
Az e-mail-ezés technikai biztosítása.


AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.


AZ ÉRINTETT JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN
a) Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
b) Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz,
c) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az alábbi elérhetőségek valamelyikén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Postai úton: Lux Humana Kft, 1117 Budapest, Erőmű utca 4.
E-mailben: info@luxhumana.hu
A hírlevélben található leiratkozói linken.


A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:


Emailben: info@luxhumana.hu
Postai úton: Lux Humana Kft, 1117 Budapest, Erőmű utca 4.


d) Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
e) Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a felügyeleti bírósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amennyiben adatkezelői jogsértéssel találkozik:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ


Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződéses jogviszonyon alapul.


Szolgáltatásainkat csak abban az esetben tudjuk nyújtani, ha Ön megadja azon személyes adatait, mely az adatkezelés tárgyát képezi. Amennyiben az önkéntes adatszolgáltatást az érintett nem teszi meg, úgy Adatkezelő szolgáltatást nem tud nyújtani érintett számára.


A honlap használatához, illetve a kapcsolatfelvételhez megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával a jelen tájékoztatás ismeretében történik.


Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges


ÉRINTETTEK ÁLTALÁNOS JOGAI
a) Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
b) Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
c) Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
e) Adathordózhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra bizonyos esetekben, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
f) Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


g) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.


Jelen jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:


az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.


ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSI HATÁRIDEJE


Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.


Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.


ADATVÉDELEM, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA


Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.


Az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítják, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.


ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL


Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről úgy, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.


Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:


az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.


Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja az előző bekezdésben említett feltételek valamelyikének teljesülését


ADATVÉDELMI INCIDENS JELENTÉSE FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK


Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK


Jelen tájékoztató elkészítése során az alábbi jogszabályokra voltunk figyelemmel:


A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)


évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)


16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről